bip_gola

ORGANIZACJA SZKOŁY

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział;
2. W szkole utworzony jest oddział przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego;
3. W zajęciach oddziału przedszkolnego mogą uczestniczyć dzieci pięcioletnie, bez wnoszenia opłat za ich pobyt;
4. Ze względu na trudną sytuację demograficzną możliwe jest utworzenie oddziałów łączonych;
5. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, zajęcia w oddziale przedszkolnym trwają 60 minut;
6. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV – V oraz VII i VIII odbywają się w grupach łączonych dziewcząt i chłopców;
7. Czas trwania zajęć edukacyjnych w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący
te zajęcia;
8. Nauka w roku szkolnym podzielona jest na dwa półrocza;
9. Terminy zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich dostosowywane są do przepisów o organizacji roku szkolnego;
10. Podstawę organizacji roku szkolnego stanowi arkusz organizacyjny szkoły, plan pracy szkoły oraz tygodniowy rozkład zajęć;
11. Arkusz organizacyjny szkoły przygotowuje dyrektor szkoły do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego;
12. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący do 30 maja;
13. Arkusz organizacyjny szkoły zawiera liczbę zatrudnionych pracowników, liczbę stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin dydaktycznych oraz liczbę godzin pozalekcyjnych finansowanych przez organ prowadzący;
14. Zajęcia lekcyjne odbywają się zgodnie z przygotowanym przez dyrektora szkoły tygodniowym rozkładem zajęć.
15. W szkole za zgodą organu prowadzącego działają oddziały przedszkolne obejmujące opieką dzieci w wieku od 3 do 6 lat, z możliwością przyjęcia dzieci 2,5 letnich, realizujące program wychowania przedszkolnego.

 

 

 

 wytworzyła: Ewa Biernat
zatwierdziła: Jolanta Przybył
wprowadziła: Ewa Biernat

Data ostatniej modyfikacji: 21.09.2022 r.