bip_gola

 OFERTY PRACY

W wyniku przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy:

– liczba zgłoszonych ofert: 1

– liczba ofert spełniających wymogi : 1

 

Komisja przedstawiła kandydaturę Pani Bogumiły  Padurskiej – celem zatrudnienia na  stanowisku Głównego Księgowego.

 

 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Gustawa Eugeniusza Potworowskiego
w Goli

ogłasza konkurs na stanowisko  „Głównego księgowego”

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Gustawa Eugeniusza Potworowskiego w Goli zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. 2022 poz. 530 ze zm.) ogłasza konkurs na stanowisko Głównego Księgowego.

Wymagania niezbędne: kandydatem na w/w stanowisko może zostać osoba, która:

 1. posiada obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej, bądź innych państw, z którymi na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych, oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
 3. spełnia jeden z poniższych warunków:
 4. ukończyła jednolite ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 5. ukończyła średnią policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 6. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 7. posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub posiada certyfikat księgowy, wydany na podstawie odrębnych przepisów,
 8. nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karnoskarbowe,
 9. posiada nieposzlakowaną opinię,
 10. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 1. preferowana osoba posiadająca doświadczenie w księgowości budżetowej,
 2. biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS OFFICE),
 3. znajomość programu finansowo – księgowego VULCAN, FoKa, SJO Bestia, oraz obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej,

4.znajomość regulacji prawnych w zakresie: przepisów ustawy o rachunkowości, finansach publicznych, przepisów ordynacji podatkowej, ustawy o podatku VAT, Karty Nauczyciela.

Zakres wykonywania zadań:

 1. prowadzenie całości prac związanych z rachunkowością jednostki budżetowej,
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 3. kontrola zgodności, kompletności, rzetelności operacji gospodarczych i finansowych zgodnie z planem finansowym szkoły,
 4. sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych,
 5. przygotowywanie projektu budżetu,
 6. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych,
 7. szczegółowy zakres wykonywanych zadań określi zakres obowiązków.

Warunki pracy i płacy:

 • rodzaj umowy: umowa na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,
 • wymiar etatu : 1/4
 • miejsce pracy: Szkoła Podstawowa im. Gustawa Eugeniusza Potworowskiego w Goli,
 • wynagrodzenie: wg rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 roku
  w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tj. Dz.U. 2021, poz. 1960
  ze zm.),
 • rozpoczęcie pracy: 01 maja 2022 r.

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny i CV z podpisaną klauzulą o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą
  z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1000
  ze zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. 2022 poz. 530 ze zm.).
 • Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i odpowiedni staż pracy oraz inne potwierdzające dodatkowe kwalifikacje.
 • Oświadczenia zgodne z treścią pkt. 1,2,4,5,6 – wymagania niezbędne.

Informacje:

 1. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, a o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie.
 2. Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.
 3. Dokumenty wybranego kandydata zostaną dołączone do akt osobowych, dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych
  w terminie 2 tygodni od ogłoszenia wyników naboru.Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.
 4. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„stanowisko: Główny Księgowy w Szkole Podstawowej im. Gustawa Eugeniusza Potworowskiego w Goli” należy składać osobiście w siedzibie Szkoły Podstawowej w Goli lub przesłać na adres: Szkoła Podstawowa im. Gustawa Eugeniusza Potworowskiego w Goli, Gola 17, 63-800 Gostyń
w terminie do dnia 15 kwietnia 2022 r. do godz. 12.00
, (liczy się data wpływu).

Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Ogłoszeniowej w Szkole Podstawowej w Goli oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.spgola.com.pl/bip-2/.

 

 

Dyrektor Szkoły
 mgr Jolanta Gerowska

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Kwestionariusz osobowy –pobierz
 2. Oświadczenie – pobierz

 

 

 


wytworzyła: Jolanta Gerowska
zatwierdziła: Jolanta Gerowska
wprowadziła: Ewa Biernat

Data ostatniej modyfikacji:  25.04.2022 r.